Billedet på sidehoved

  Thorup-Klim Skole

              ​0. - 6. klasse

​           Vuggestue

           Børnehave

​                Sfo

 

IT- og Medieplan

·

 

It- og Medieplan for 0. - 3. klasse

·

 

It- og Medieplan for 4. - 6. klasse

·

 

 

 

 

Forord

It- og medieplanen for Fjerritslev Kommune tager udgangspunkt i UVM's Junior PC-kørekort, som er opdelt i 5 hoveområder.

It- og mediestøttede læreprocesser

Informationsindsamling

Produktion

Kommunikation

Computere og netværk

Ovenstående 5 hovedområder er desuden inddelt i 3 trin.

Trin 1 er på et niveau, som er passende for bhkl – 3. klasse.

Trin 2 passer til 4. - 6. klasse og trin 3 passer til 7. - 10. klasse.

 

It- og Medieplan for 0. - 3. klasse

 

Hovedområde 1:

beskriver de kompetencer, eleven skal udvikle for at benytte hjemmets, skolens og eller virksomhedens computere og lokalnet. Eleven skal ud over at kunne bruge udstyret, kende begreber og retningslinier i forbindelse med it og medier og skal kunne tage stilling til spørgsmål om arbejdsmiljø, sikkerhed, virus og hacking. handler om den elektroniske udveksling af information som e-mail, i konferencer og som webkommunikation. Eleven skal selv og sammen med andre kunne betjene, udnytte og udvikle sig i de netbaserede fællesskaber, som er en del af samfunds., fritids- og arbejdslivet. Kommunikationsmulighederne giver adgang til en større verden, ikke mindst uden for vores egne grænser. Ud over at kunne betjene værktøjerne skal eleven være bevidst om regler og normer for accepteret adfærd på nettet og være i stand til at sige fra, før kommunikationen løber af sporet. og analyse handler om de traditionelle it-værktøjsprogrammer og de it-baserede medieværktøjer. Eleven skal kende og kunne bruge produktionsmetoder og virkemidler i et moderne mediesamfund. Ved selv at arbejde med produktion opnår eleven indsigt i mediernes begreber og virkemidler, og skal kunne analysere og tage stilling til de medier, som leverer en meget stor del af den information, der udsendes i en stadig stigende strøm. er koncentreret om de informationer, der kan findes på internettet og tilhørende databaser. Eleven skal kunne bruge de værktøjer og tjenester, der bruges til at finde, hente og sortere informationer på nettet og skal kunne analysere afsenderens hensigt og mål med at gøre informationen tilgængelig på nettet og skal forholde sig til validitet og kvalitet, inden den bruges., hvor hovedvægten er lagt på elevens evne til at bruge it- og medier som en støtte og inspiration til at lære og udvikle sig - ikke alene i skolen, men også i uformelle situationer skal eleven forholde sig til de muligheder, der ligger i netbaserede grupper og fællesskaber. Han/hun skal sammen med andre kunne udnytte de muligheder, der er for at lære i de netbaserede miljøer.

It- og mediestøttede læreprocesser

Det forventes, at eleven kan bruge:

 

It- og medieværkstøjer i et procesorienteret arbejdsforløb

 

Eksempel

IT-program/udstyr

Skrive en tekst i et tekstprogram, som printes ud og rettes af lærer. Herefter tilretter eleven teksten i den gemte fil og arbejder videre med teksten – som efterfølgende rettes osv.

F.eks. StarOffice Writer

 

 

Kan bruge en logbog (dagbog) på en computer

 

I forbindelse med et projekt om eventyr skriver eleven først, hvad han/hun ønsker at arbejde med.

Herefter foretager eleven løbende en vurdering af processen/produktet. Vurderingen er fremadrettet så eleven også skriver, hvad han vil arbejde videre med.

F.eks. En logbog skrevet i StarOffice og en portfolio-mappe begge dele oprettet på Skole/Hjem Portalen

 

Kan anvende regnear

k

 

Eksempel

IT-program/udstyr

Eleven stiller et regneark op over udgifterne til en klassefest

StarOffice

 

Kan bruge enkle computerprogrammer til spil og simulationer

 

Eksempel

IT-program/udstyr

Eleven træner med addition og subtraktion ved brug af regneprogrammerne :

F.eks. Tik-tak1-3 o.l.

 

 

Kan hente, gemme og kommunikere på et netværk ( internettet og skolens interne netværk, webmail eller SkoleKom)

 

Eksempel

IT-program/udstyr

Via internettet (f.eks.danskedyr.dk) henter eleven data om kæledyr, som eleven gemmer i sin mappe. Resultaterne printes ud, sættes på en planche og hænges op i klassen.

Computer med netopkopling

 

Hovedområde 2:

Informationsindsamling

 

Det forventes, at eleven kan bruge/benytte sig af følgende funktioner vedrørende Internettet:

Søgetjenester

 

Eksempel

It-program/udstyr

Eleven skal finde billeder af kæledyr

Google eller Wikipedia, dr.dk/skole

 

 

Links

Eksempel

It-program/udstyr

Find oplysninger om lande

Søg oplysninger om dyr i dr.dk/skole (naturfag)

Internettet f.eks. Google eller

Wikipedia, dr.dk/skole

 

Det forventes, at eleven har kendskab til

Opbygningen af en hjemmeside

Eksempel

It-program/udstyr

Eleven forevises skolens hjemmeside med overskrift og links.

Internettet

f.eks. Google

 

Uønsket information ved en søgning

Eksempel

It-program/udstyr

Eleven forevises resultatet af søgningen: eventyr, som er et meget bredt begreb og derfor giver alt for mange svar.

Internettet

 

Copyright fra Nettet

Eksempel

It-program/udstyr

Eleven forevises en privat hjemmeside uden copyright

Internettet

 

Hovedområde 3:

Produktion og analyse

 

Det forventes, at eleven kan :

 

Arbejde med tekst, tegninger, billeder, lyd og tal på computeren

Eksempel

It-program/udstyr

Eleven tager et billede med digital kamera. Læreren hjælper eleven med at lægge billedet ind i klassens mappe. Billedet sættes ind i et tekstbehandlingsprogram, hvorefter eleven tilføjer tekst og overskrift. Overskriften forstørres og laves fed. Eleven bruger undervejs "vis udskrift", for at vurdere produktet. Eleven indsætter eksisterende lydfiler

.

Star Office

Digital camera

Lydmappen i Star office

 

Ved at man kan ændre på et produkts udtryk ved hjælp af et programs funktioner

Eksempel

It-program/udstyr

Eleven forevises et billede, som beskæres, roteres, forstørres osv.

XnView

 

Hovedområde 4

Kommunikation:

 

Det forventes, at eleven :

 

Ved at alle kan lave en hjemmeside og få den udgivet

Ved at man ikke skal afgive personlige oplysninger på nettet

Kender grundlæggende regler for sprogbrug på nettet

Kan modtage og sende en e-mail

Eksempel

It-program/udstyr

Eleverne forevises skolens hjemmeside.

I forløbet forklarer læreren om hjemmesidens mange og ukendte læsere. Blandt andet om risikoen ved at lægge personlige oplysninger ud på nettet. Sprogbrug og indhold omtales ligeledes.

Internettet.

SkoleKom

 

Ved at der er flere former for kommunikation på internettet

Alene og sammen med andre kan analysere og vurdere indhold og kommunikation på en samarbejdsplatform (f.eks konferencen Elevernes Forum i SkoleKom.)

 

Eksempel

It-program/udstyr

Eleven forevises SkoleKom, klassens egen konference, en spørgekasse og dermed mulighederne for at kunne kommunikere indbyrdes. En kort orientering om chat programmer.

Internettet

SkoleKoms elevkonferencer.

 

Hovedområde 5

Computere og netværk:

 

Det forventes at eleven kender til:

De forskellige dele af et skærmbillede

Navnene på computerens enkeltdele

Eksempel

It-program/udstyr

Eleven forevises "skrivebordet" skærmbillede, som forklares. Mus, tastatur, harddisk, drev forevises ligeledes. Kontakt evt. IT – vejlederen.

Computer og dele fra den (harddisk, ram etc.)

Det forventes at eleven:

Eksempel

It-program/udstyr

I forbindelse med et projekt, hvor eleven skal hente oplysninger fra nettet, gennemgår læreren enkle forholdsregler mod virus: kender eleven ikke afsender slettes mailen med det samme. Evt. spørger eleven en voksen.

Internettet

 

Det forventes, at eleven:

Bruger begge hænder på tastaturet

Kender betydningen af korrekt arbejdsstilling/arbejdslys ved computeren

Eksempel

It-program/udstyr

Eleven arbejder med et tifinger-system program og bliver orienteret om fordele og ulemper ved forskellige arbejdsstillinger/belysninger

f.eks.Tifinger – program fra mikroværkstedet.

 

 

 

It- og Medieplan for 4. - 6. klasse

 

 

Hovedområde 1

It- og mediestøttede læreprocesser

Det forventes at eleven:

Eksempel

It-program/udstyr

En elev eller elevgruppe kan tilrettelægge arbejdet med f.eks. et eventyr i forbindelse med procesorienteret skrivning. Dvs nedskrive en plan for deres arbejde i deres logbog og derefter dag for dag kommentere, hvor langt de er kommet i forhold til planen.

StarOffice Tekstbehandling eller

Skole/Hjem Portalen

Kan bruge logbogen og den digitale portfolio på Skole/Hjem Portalen og vurdere egne produkter deri, samt tage stilling til hvem der skal have adgang til portfolioen.

Eksempel

Skal kunne oprette undermappe i egen mappe, og vurdere hvilke projekter der er relevante at gemme i deres portfolie.

Selvstændigt kan bruge it- og mediebaserede læremidler

Kan anvende de 4 regningsarter i regneark

Eksempel

IT-program/udstyr

Eleverne måler bilers hastigheder i nærheden af skolen og opstiller det i et simpelt regeark

StarOffice

Kan vælge digitale undervisningsmaterialer som støtte i læreforløb.

Eksempel

It-program/udstyr

Eleverne kan træne talfærdighed i Datastøttet matematik 4.-7. klasse.

Eleverne træner danskfærdigheder i dansk

Eleverne træner danske/europæiske navne i natur/teknik

Datastøttet matematik o.a.
Dansk Arbejde, CD-Ord, GoQuiz

Alene og sammen med andre kan analyserer og vurdere indhold og kommunikation på en samarbejdeplatform (f.eks. en hjemmeside)

Eksempel

Samarbejdsplatforme kan f.eks. være Skole/Hjem Portalen og/eller skolens netværk. Læreren tager en hjemmeside op i fælles forum og vise gode og dårlige sider. Eleverne skal lære at være kritiske over for indholdet af en hjemmeside.

Kender regler og adfærdsnormer på samarbejdsplatforme (skolens netværk).

Eksempel

Hvis man ved et uheld får kendskab til et kodeord, har man ikke lov til at udnytte dette. Eleverne skal vide, at de har lov til at læse i fællesmapper, men de må ikke redigere eller slette.

Hovedområde 2

Informationsindsamling

Det forventes at eleven:

 

Kender Internettets struktur og indhold.

 

Ved at søgetjenester indsamler informationer på forskellige måder ved brug af avancerede søgeudtryk.

Eksempel

It-program/udstyr

På søgetjenesten www.google.dk, skal eleven lære at søge på forskellige måder ved hjælp af avancerede søgeudtryk. Hvis man i søgelinien søger efter ordet geografi får man 727.000 resultater. Hvis man derefter søger inden for disse resultater med ordene Europa og hovedstæder, er man nede på 7100 resultater.

www.google.dk

dr.dk/skole

 

Kan gemme tekst, billede, lyd og video fra Internettet og scanne billeder ind fra bøger med henblik på bearbejdning og produktion

Eksempel

It-program/udstyr

Eleven kan hente et billede af en solsort med dens sang fra internet med henblik på at sætte begge dele ind i et StarOffice-dokument, hvori han/hun beskriver solsorten og dens levevis.

Eleven kan indtale/optage den historie, han har skrevet om et billede med henblik på at placere begge dele i et StarOffice-dokument eller indtale/optage en historie, der skal illustrere en tegneserie, han har fremstillet.

Emnet er mobning: dr.dk/skole (hverdagsliv)

StarOffice, XnView, Audacity og mikrofon eller båndoptager,

Paint/Art Dabbler

alm. mus eller tegnepen(i billedkunst nr. 33)

 

Kender og kan forholde sig til regler om ophavsret

Eksempel

It-program/udstyr

Læreren (evt. i samarbejde med skolebiblioteket) sætter sig ind i reglerne og henter eksempler på copydan.dk

www.copydan.dk

 

Kan udvælge informationer fra søgeresultaterne og begrunde sit valg og fravalg af disse.

 

Hovedområde 3

Produktion og analyse

Det forventes at eleven:

Eksempel

It-program/udstyr

Eleven fremstiller et billede af en solsort med dens sang fra internet og sætter begge dele ind i et StarOffice-dokument, hvori han beskriver solsorten og dens levevis, eller en præsentation med flere fugle og deres stemmer.

Eleven indtaler/optager den historie, hun har skrevet om et billede og placerer begge dele i et StarOffice-dokument eller indtaler/optager en historie, der skal illustrere en tegneserie, hun har fremstillet i en præsentation.

 

Kan bruge vidensdeling, logbogen og portfolioen.

Kan analysere et it- og medieprodukt ud fra kommunikative, æstetiske og etiske overvejelser.

Eksempel

It-program/udstyr

Læreren samtaler lejlighedsvis med eleverne, hvordan det går med at overholde den plan, de startede med at nedskrive i logbogen, om de har set de materialer, hun eller andre elever har lagt i konferencen til brug for produktionen.

Læreren og eleverne diskuterer de enkelte produktioner ved en evt. udstilling (i klasseværelset eller på klassens hjemmeside) eller fremlæggelse, der slutter med at placere relevant arbejde i elevens portfolio.

Læreren aftaler med eleven, hvem der må se det f.eks. forældrene, andre lærere og/eller de andre elever i klassen/skolen (producenten ejer produktet).

Hovedområde 4

Kommunikation

Det forventes at eleven:

Eksempel

It-program/udstyr

Læreren kan give et fælles oplæg omkring netetikette og henvise til de to hjemmesider. Eleverne skal lære at anvende korrekt sprogbrug og overholde reglerne for opførslen på internettet.

www.emu.dk

www.usenet.dk/netetikette

 

Kan sende en vedhæftet fil

Kan udgive enkle websider og kende skolens regler for offentliggørelse

Eksempel

It-program/udstyr

Efter en ekskursion kan klassen, udgive deres tekst og billeder på klassens opslagstavle på Skole/Hjem Portalen

Skole/Hjem Portalen

 

Ved at web-steder kan aflæse og registrere brugernes adfærd og at man skal være kritisk overfor at afgive personlige oplysninger på Internettet

Eksempel

It-program/udstyr

Politiet kan spore kriminelles adfærd (hackning, virusudbredelse o.l.) på internettet ved hjælp af logfiler:

Det kan man også i tilfælde af mobning og andre ulovlige aktiviteter på skolens netværk.

Eleverne skal vide, at når de opgiver personlige oplysninger, udsætter de sig (og måske deres forældre) for virus, spam og ubehagelige mails og telefonopringninger.

 

Hovedområde 5

Computer og netværk

Det forventes at eleven::

Kender de grundlæggende udtryk og begreber i forbindelse med computerarbejde

 

Eksempel

It-program/udstyr

Hardware: RAM, lydkort, cdrom-drev, diskdrev, harddisk

Sofware: MS-Windows, Internet Explorer, SkoleKom, Staroffice, XnView, Audacity

Kan navigere på computerens harddisk og lokalnetværk

 

Eksempel

It-program/udstyr

Eleverne skal kunne gemme på eget drev og ikke på pc-ens drev, hvor det bliver slettet ved genstart.

Kender de mest almindelige filtyper

 

Eksempel

It-program/udstyr

Word har efternavnet .doc. Exell har .xls, mens StarOffice-tekst har .sxw og regneark .sxc

Windows eget billedformat .bmp og det og mange digitalkameraers billedformater bør ændres, da de fylder for meget, når de placeres i et StarOffice-dokument eller på en hjemmeside eller bare skrives ud.

XnView kan ændre de fleste billed-formater til .jpg, eller .tif

Audacity kan gemme lyd som og ændre lydfiler til .waw- og mp3-filer, som er de mest brugte på pc-en

Kender sikkerhedsrisikoen og reglerne ved brug af filer fra andre brugere og ved at opbevare og sende digitale informationer.

 

Eksempel

It-program/udstyr

Kende sikkerhedsrisikoen ved at sende og hente og opbevare digitale informationer.